Naše služby

Správa nemovitostí – evidence prostor, osob + vyúčtování služeb

 • Zabezpečíme řádné převzetí nemovitosti za Vaší účasti nebo na základě plné moci a pasportizaci objektu, tj. evidenci jednotlivých jednotek
 • V programech speciálně vytvořených pro správu bytu a nebytových prostor řádně vedeme evidenci vlastníků, příp. jejich nájemníků, jak je požadováno občanským zákoníkem,
 • Vlastníkům vystavujeme evidenční listy se stanovenými měsíčními platbami do fondu oprav a  jednotlivými zálohami za služby spojené s užíváním jednotek, vč. jejich aktualizací a úprav na základě požadavku vlastníků nebo rozhodnutí shromáždění
 • Zastupujeme Vás při uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli služeb, jako je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod, dodávku tepla a teplé vody, odvoz a likvidaci domovního odpadu, dodávku elektrické energie a plynu, provoz a údržba výtahu, STA, kontroly a čištění komínu, úklid společných prostor atd.,
 • Zajistíme odečty indikátorů topných nákladů a bytových vodoměrů pro potřeby ročního vyúčtování nebo mimořádné odečty v případě nutnosti
 • Evidujeme veškerou technickou, ale i administrativní dokumentaci
 • V případě zájmu zajistíme vaším jménem nabídky na pojištění nemovitosti nebo aktualizaci současných smluv tak, aby odpovídali současné situaci a požadavkům
 • Na základě Vaší výzvy se zúčastníme jednání shromáždění společenství vlastníků

Účetnictví

Účetnictví vedeme v zákonem předepsané formě a rozsahu, v rámci této činnosti zajistíme:

 • evidenci prvotních dokladů (přijatých nebo vydaných faktur),
 • kontrolujeme jejich správnost a splatnost
 • u přijatých faktur zajistíme jejich splatnost
 • zpracujeme ročních účetní uzávěrky a z toho plynoucí účetní doklady
 • tyto předáme oprávněným orgánům – např. uložíme do sbírky listin u obchodního rejstříku, které je pro všechna společenství povinné.
 • vypracujeme pro společenství daňové přiznání, pokud je společenství povinno toto předkládat finančnímu úřadu
 • v rámci účetnictví zpracováváme měsíční přehledy činností společenství, které obdrží všichni vlastníci prostřednictví aplikace iPartner nebo na vyžádání mailem nebo v naší kanceláři.

Údržba nemovitostí

 • zajistíme pro Vás na základě potřeby nebo po domluvě komplexní servis, opravy a údržbu nemovitosti
 • aktivně spolupracujeme při rekonstrukcích a modernizacích domů
 • připravíme podklady pro výběrová řízení
 • zajistíme technický nebo stavební dozor investora specialisty
 • vyvineme potřebnou součinnost při získání stavebního povolení
 • jsme nápomocni uzavření smluv o dílo
 • po dokončení stavby dohlížíme na vydání kolaudačního rozhodnutí
 • projednáme za Vás vady a nedodělky a jejich odstranění v součinnosti se stavebním dozorem
 • zajistíme pro Vás energetických audity, znalecké posudky, statická případně další odborná posouzení nemovitostí
 • v rámci ceny za správu zprostředkováváme všechny předepsané kontroly a revize
 • ve spolupráci s orgány společenství organizujeme odstranění závad z těchto revizí
 • v rámci údržby zajistíme rovněž dezinfekci, dezinsekci a pravidelnou i mimořádnou deratizaci

Zpracování mezd

 • kompletně zpracováváme veškerou mzdovou agendu, jedná se zejména o odměny členů statutárních orgánů a z nich stanovené odvody (daně, zdravotní a sociální pojištění).
 • zajistíme sepis dohod o provedení práce, jejich podpisy a odvody z nich.
 • samozřejmostí je zpracování měsíčních a ročních výkazů a jejich předání finančnímu úřadu, příslušné okresní správě sociálního pojištění a zdravotním pojišťovnám.

Právní servis a finanční poradenství

 • našim klientům poskytujeme právní servis prostřednictvím renomovaných advokátních kanceláří při řešení nejrůznějších problémů
 • pro právní zastupování připravujeme za naše klienty veškeré podklady. Vám tedy stačí jen podepsat advokátní kanceláři plnou moc. Ostatní již zařídíme my.
 • pokud potřebujete radu s financováním Vašich záměrů, tzn. že uvažujete např. o úvěru. Naši poradci se Vám budou maximálně věnovat
 • naše kancelář připraví všechny podklady

Profesionální předseda

Stále více se setkáváme se situací, kdy nemá žádný z členů společenství nemá možnost nebo není ochoten na sebe převzít závazek zastupovat společenství jako člen statutárního orgánu nebo předseda.

 • naše kancelář zajistí výkon funkce předsedy nebo člena výboru
 • jako profesionální předseda převezmeme veškeré povinnosti, které předsedovi stanoví Vaše stanovy.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte na nás obrátit telefonicky nebo prostřednictvím formuláře na straně s kontakty.